.

 

Dit verslag is ook als brochure te
downloaden.

Visie +Passie = Missie

Wie zijn wij en wat beweegt ons ?

Hoofddoel van de gemeente van Jezus Christus.

Als gemeente zijn we nooit een doel in onszelf. God heeft een plan met iedere gemeente.

De visie voor onze gemeente dient dit hoofddoel:

Elkaar op te bouwen in de liefde en de kennis van de Heer Jezus, en het verkondigen van het evangelie aan hen die ‘nog buiten staan’.

Dit  vinden we ook in de Bijbel, in Efeze 4 vers 11-14:

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen:
de eenheid des geloofs,
de eenheid der volle kennis van de Zoon Gods,
de mannelijke rijpheid,
de maat van de wasdom der volheid van Christus,
bereikt hebben.

Hierbij is Christus het hoofd van het lichaam, de Gemeente.

Door de fonteinen en stromen van het levend water, die ons door de vervulling met de Heilige Geest geschonken worden, komen de bedieningen tot stand, die nodig zijn om dit doel te bereiken.

Onze Basis

Wij hebben een relatie met God omdat Zijn Zoon, Jezus Christus, Zijn leven voor ons gaf. Zijn Heilige Geest bevestigt dat elke dag weer in ons hart. Door de Bijbel en de Heilige Geest geeft God ons richting in onze levens.

 Onze Missie

Het is onze opdracht God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf, ongeacht nationaliteit, rang, stand, kleur of achtergrond. Onze missie is dat wij als gemeente en als individuen steeds meer op Zijn Zoon Jezus gaan lijken, zodat zoveel mogelijk mensen in Hem gaan geloven.

 Onze Passie

Onze passie is om bruggen te slaan. Bruggen naar ongelovige mensen buiten de kerk, om mensen op te roepen zich te bekeren en zich te laten dopen.
Naar onze eigen broeders en zusters binnen de gemeente, om zorg voor elkaar te dragen en elkaar aan te moedigen om dicht bij Jezus te leven en om ons samen uit te strekken naar de kracht van de Heilige Geest en Zijn gaven.
En naar kerken om ons heen, om te groeien in eenheid.
Tenslotte is het onze passie om een gemeente te zijn waar ruimte is voor mensen met verschillende etnische achtergronden.

 Onze Visie

De visie van Pinkstergemeente Immanuël bestaat uit verschillende onderdelen, die richting geven aan de verschillende afdelingen binnen onze gemeente.

 De verschillende onderdelen zijn:

  • De geopende deur
  • Fonteinen van levend water
  • Training en vermenigvuldiging
  • Een multiculturele gemeente

De Geopende Deur

In oktober 2007 heeft de Heer, d.m.v. de prediking van Jaap Engberts op de eerste zondag van die maand, ons duidelijk gemaakt, dat Hij ons een geopende deur gegeven heeft, die niemand kan sluiten. We willen die geopende deur binnengaan door geloof. Lofprijzing voor wat God gaat doen is hiertoe een belangrijke sleutel.

Alle gemeenteleden gaan zich door de zalving van de Heilige Geest meer bewust worden van de geweldige boodschap die God ons gegeven heeft.

Door de kracht en de wonderen van God komt er een nieuwe vrijmoedigheid om harten van mensen in de directe omgeving van de gemeenteleden in aanraking te brengen met het Evangelie.

Als gemeente gaan we de wijk elk jaar opnieuw laten merken dat we er zijn met het allerbeste nieuws. Huis aan huis worden de mensen persoonlijk benaderd. De komende tijd met een dvd en een uitnodiging voor de Alpha-cursus.

Verdere zullen we steeds opnieuw gelovig uitzien naar creatieve manieren, zowel in ons gebouw als daarbuiten, om de mensen met het evangelie bekend te maken. We geloven, dat hierbij ook tot nu toe vrijwel niet bereikte bevolkingsgroepen het evangelie zullen aannemen.

Fonteinen van Levend water

De belofte van het Nieuwe Verbond is, dat allen Hem zullen kennen. Niet door dogma’s of regels, maar door de volheid van de inwonende Heilige Geest. Onze visie is dat alle gemeenteleden ook daadwerkelijk in de vrijheid van de Heilige Geest zullen leven.

We willen dit bereiken door ons steeds uit te strekken naar de gaven, werkingen en bedieningen van de Heilige Geest. Door het praktiseren van deze gaven, werkingen en bedieningen, wekken we ook het verlangen op bij hen die nog niet die fonteinen in hun leven ervaren. (Johannes 4:14-15)

Daarnaast geven we aandacht aan deze volheid in ons onderwijs en willen we elkaar helpen om te leren vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest.

Training en vermenigvuldiging 

De Heer verwacht dat we ons leven voor Hem inzetten, omdat Hij Zijn leven voor ons heeft afgelegd. We willen daarom alle gemeentebezoekers stimuleren om hun gaven en talenten op een geestelijke wijze in te zetten voor het Koninkrijk van God.

Als gemeente bieden we daarom een ieder de ruimte om te leren, zowel geestelijk alsook in de praktijk (zie ook het gemeente onderwijsplan). We creëren stageplaatsen, met name voor de tieners die pas de zondagsschool verlaten hebben. Dit principe hanteren we ook voor de andere gemeentebezoekers.

We streven ernaar dat iemand jou taak over kan nemen. Op deze wijze zijn we dan ook in staat om ons te vermenigvuldigen.

We geloven in groei.

Een Multiculturele Gemeente

Als gemeente huizen we in de wijk Liendert, een wijk die voor een groot deel is samengesteld uit personen van verschillende volken. De Heer is gekomen voor alle volken, en dus ook voor onze veelkleurige Nederlandse samenleving.

Als gemeente willen we een afspiegeling zijn van Gods liefde voor deze veelkleurige samenleving. Hiertoe zoeken we bewust, in diepe afhankelijkheid van de Heilige Geest, naar het inschakelen van personen met diverse achtergronden voor de taken binnen de gemeente. Tevens trachten we de multiculturele diversiteit gestalte te geven in onze samenkomsten.

Het in eenheid optrekken van mensen van diverse culturen is een getuigenis van de verzoenende kracht van het Evangelie.